WKS Witaszyce sezon 2019 - 2020

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę WITASZYKI KLUB SPORTOWY - zwane dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Witaszycach.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz art. 7 i 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675).

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIALANIA

§ 5

Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju mieszkańców Witaszyc.

§ 6

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów sportowych i wypoczynkowych,
 • promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
 • tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 • prowadzenie świetlicy środowiskowej,
 • organizowanie różnorodnych form edukacji dla mieszkańców Witaszyc, w szczególności kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i doradztwa,
 • ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki źródeł i agroturystyki,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Witaszyc,
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Witaszyc,
 • wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Witaszyc w Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

Członkami Stowarzyszenia są:

 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie wspierający,
 • członkowie honorowi.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich

§ 9

Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

 • osoby fizyczne imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL
 • osoby prawne: nazwę, siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętą zgodnie z § 19. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 10

  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu
 • wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia
 • zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia
 • uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 • brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 • nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie

§ 11

  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
 • pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 • śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 • ogłoszenia likwidacji lub upadłości członka będącego osobą prawną.
 • Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 • nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem
 • postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię
 • działania na szkodę Stowarzyszenia

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi co, do którego zachodzą przyczyny uzasadniające wykluczenie, złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a - c stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 12

W przypadku ustania członkowstwa lub wykluczenia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyborach uzupełniających. Wybory przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało nie mniej niż sześć miesięcy. Przepisy § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna baz względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia. W zakresie przyjęcia i ustania członkowstwa członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy dot. członków zwyczajnych.

§ 14

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b-d.

§ 15

Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz lokalnej społeczności, której postawa moralna o dotychczasowa działalność jest zgodna z celami działalności Stowarzyszenia. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17

  Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 18

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje o sposobie głosowania. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na  czteroletnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia odbywającym sie w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wygasa przedupływem kadencji z powodu: ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, pisemnej rezygnacji, odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 19

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, chyba że Statut stanowi inaczej. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby wszystkich członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia tj. po upływie nie mniej niż 30 minut uchwały mogą być podejmowane odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 3 dni przed jego terminem. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z ust. 3 dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

 • uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
 • udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór Zarządu Stowarzyszenia,
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 • uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 • nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 • powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

ZARZĄD

§ 22

  Zarząd składa się z 3 członków. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 • Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
 • Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.
 • Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 23

  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem
 • podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • składanie sprawozdań bieżącej z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań na zakończenia kadencji,
 • nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 26 ust. 6.

Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

Komisja Rewizyjna składa sie 3 członków Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 • składanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującymi Zarządowi,
 • przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
 • prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich
 • składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: będące członkami Zarządu Stowarzyszenia lub pozostające z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Wybrane do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne.

§ 25

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 26

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z : składek członkowskich, dotacji, środków otrzymanych od sponsorów, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z majątku. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka stowarzyszenia Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Stowarzyszenia. Czynności zarządu majątkiem polegające na: nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, nabyciu, zbyciu lub objęciu udziałów w spółce, zaciągnięciu kredytu lub pożyczki, wynajęciu lub wydzierżawieniu nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata, rozporządzaniu składnikiem majątku Stowarzyszenia lub zaciągnięciu zobowiązania przekraczającego wartość 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) przyjęciu lub odrzucenie spadku wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 27

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: członków Stowarzyszenia i jego organów, pracowników Stowarzyszenia, małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a – d, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a – d na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a i b oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c i d.

§ 28

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezesa oraz Skarbnika albo upoważnionego członka Zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, § 19 nie stosuje się.

§ 30

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, § 18 nie stosuje się Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia.